Skip to content

Sau một thời gian bị dang cư mận “Nguyễn Thị Nguyệt”

Sau một thời gian bị dang cư mận "Nguyễn Thị Nguyệt", nghe đồn Bộ Văn hóa đã chuyển Chương Cục trưởng về làm Vụ phó một Vụ thuộc Bộ.
Về nhận nhiệm vụ mới, anh Chương có điều kiện nghiên cứu về mặt khoa học liệu có nên cấp phép cho Quốc ca hay sửa đổi Nghị định 79 về cấp phép?