Skip to content

4 thoughts on “Rút cuộc ta cần gì ở cuộc đời này

    1. Anonymous

      Mô Phật!
      Thí chủ nói đúng, đỡ nghĩ tầm vất tầm vơ

Comments are closed.