Skip to content

Mạn phép được gửi tới ThienSuThichNhatHanh và trang web mang sách vàng kim cổ

Mạn phép được gửi tới ThienSuThichNhatHanh và trang web mang sách vàng kim cổ
Nhân sinh gieo ác ắt gặp báo,
Cây quả thời nay đột biến ren
Có quả chẳng có nhân
Gieo nhân chẳng ra quả
Đất trời đến (ngày) hôm nay
Mạt pháp, chính - tà tương phản (loạn pháp)
Hoa ưu đàm bàla khai nở
Thiên cơ ứng, còn chưa ngộ
Vô số chúng sinh, lạc Đại Pháp
Trời (thanh) lọc ác từng lô, từng lô
Định Thiên lập Địa, giữa (thời khắc) diệt vong
Nay hiện tại, hỏi (mấy ai còn) có tương lai
Chân Thiện Mỹ không sai nhưng chưa đủ
Chân Thiện Nhẫn Chân Lý từ Vũ Trụ
"Chuyển Pháp Luân" sách vàng chỉ có một
Cớ chi (phải) giả lấp lánh (ánh vàng quang)/(lẫn trong vàng),