Skip to content

3 thoughts on “Kìa chú là chú ếch la

  1. Anonymous

    chú ngồi đợi dài cổ mà chưa thấy mấy chú mấy dì lên thăm đấy anh

  2. Anonymous

    Oh. Thời cuộc biến động quá. Ma quỷ thì xảo quyệt ranh khôn. Thật là vất vả .

Comments are closed.