Skip to content

NHÂN GIÁC CHI PHÂN
Hà vi Nhân? Tình dục mãn thân
Há vi Thần? Nhân tâm vô tồn
Hà vi Phật? Thiện đức cự tại
Hà vi Đạo? Thanh tĩnh Chân Nhân
DỊCH NGHĨA:
PHÂN BIỆT GIỮA NGƯỜI VÀ GIÁC GIẢ
Người là gì ? - Thân chứa đầy tình cảm (tình) và ham muốn (dục)
Ông Thần là gì? - Không tồn tại cái tâm của người nữa
Ông Phật là gì? - Ở hẳn trong thiện đức to lớn
Ông Đạo là gì? - Bậc Chân Nhân thanh tĩnh
TẠM DỊCH:
NHÂN GIÁC CHI PHÂN
Người là gì ? - Thân đầy tình, dục
Thần là gì? - Chẳng có nhân tâm
Phật là gì? - An nơi thiện đức
Đạo là gì? - Chân Nhân thanh tĩnh
(10 tháng Mười một, 1995
trích trang 73 Hồng ngâm 1 - Tác giả Sư phụ Lý Hồng Chí)