Skip to content

☸️Thành Kính Kỷ Niệm Ngày Vía Thành Đạo Bồ Tát Quán Thế Âm अवलोकितेश्वर 19

1  
☸️Thành Kính Kỷ Niệm Ngày Vía Thành Đạo Bồ Tát Quán Thế Âm अवलोकितेश्वर 19.06.Đinh Dậu - PL 2561
Nam Mô Đại Từ Bi Phụ Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
See Translation

52 thoughts on “☸️Thành Kính Kỷ Niệm Ngày Vía Thành Đạo Bồ Tát Quán Thế Âm अवलोकितेश्वर 19

 1. Anonymous

  Nam mo quan the âm Bo tat. Cau ngày gia ho cho the gioi thanh binh chung sanh an lac

 2. Anonymous

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát !

 3. Anonymous

  Nam Mô Đại từ bi cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát

 4. Anonymous

  Nam mô đại từ bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan thế âm Bồ Tát.

 5. Anonymous

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

 6. Anonymous

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

 7. Anonymous

  Nam mô đại từ đai bi cứu khổ cứu nạn linh cam quán thế âm bô tát

 8. Anonymous

  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng mẹ hiền quán thế âm bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh

Comments are closed.