Skip to content

Xuống tiền không ngần ngại để đâuf tư thêm máy cho cty

Xuống tiền không ngần ngại để đâuf tư thêm máy cho cty ! Phục vụ hàng hoá cho mng !
Con nào nhẹ nhàng thì bằng e gucci, con nào nặng thì hơn e Himalaya 1 tí
Mình tiêu nhiều lúc cũng không tiếc tay thật
Mua gì được cho bản thân mấy đâu